پنل كنترل اعلام حريق:

پنل اعلام حريق يا پنل كنترل اعلام حريق ،‌جزء كنترل كننده ي سيستم اعلام حريق است. اين پنل اطلاعات را از سنسورهاي محيطي كه تغييرات بوجودآمده در اثر آتش را حس مي‌كنند دريافت مي‌كند،‌

اين سنسورها را از لحاظ صحت عملكرد پايش مي كند وانتقال اطلاعات لازم جهت اقدامات ضروري از پيش تعيين شده براي رشته عمليات مربوط به حريق را انجام ميدهد.

پنل همچنين ممكن است انرژي الكتريكي لازم جهت سنسورها و كنترل كننده ها و رله ها را نيز تامين نمايد. امروزه 2 دسته كلي از پنلهاي اعلام حريق توسط سازندگان ارايه مي شود كه پنل اعلام حريق آدرس پذير و پنل اعلام حريق كانونشنال را ‌شامل مي شود.‌

پنل اعلام حريق آدرس پذير قابليت اتصال و كنترل تجهيزات آدرس پذير را داشته و مركز فرماندهي سيستم اعلام حريق آدرس پذير را تشكيل مي‌دهد. پنل اعلام حريق كانونشنال (متعارف) نيز جهت اتصال تجهيزات اعلام حريق در سيستم كانونشنال مورد استفاده قرار‌مي گيرد.‌

پنل اعلام حريق آترونيكا BS-420:

پنل اعلام حريق آترونيكا از نوع آدرس پذير بوده و قابليت اتصال حداكثر 512 تجهيز آدرس پذير بر روي 6 لوپ آدرس پذير را داراست. همچنين اين پنل علاوه بر اتصال و كنترل دتكتورهاي اعلام حريق ،‌ قابليت اتصال

و كنترل دتكتورهاي گاز و شعله را به شكل آدرس پذير دارد. اين پنل داراي تاييديه SIL 2 است.

pirecl