آشکارسازهای گاز-تکنولوژی ها-انتخاب دتکتور گاز-گازسنج

English

 

فارسی

 

 

 

 

 

 

انواع آشكارسازهاي گاز(گازسنج ها):

 

 

تكنولوژيهاي متفاوتي براي آشكارسازي انواع گازها مورد استفاده قرارمي‌گيرند.دقت اندازه گيري ، خطي بودن خروجي ، محدوده اندازه گيري ، ‌سهولت كاربرد ، ‌ مقاومت در برابر تخريب مواد شيميايي ، طول عمر مفيد ،‌ نياز به تعميرات يا تنظيمات دوره اي(كاليبراسيون) و قيمت، برخي از مهمترين ويژگيهايي است كه انواع آشكارسازها را از يكديگرمتفاوت مي‌سازد. شناخت اين ويژگيها و شناخت كاربرد مورد نظربراي انتخاب مناسب و بهينه آشكارساز ضروري است. مهمترين انواع اين آشكارسازها عبارتند از : الكتروشيميايي (ELECTROCHEMICAL) ، كاتاليتيك (CATALYTIC) ، نيمه هادي اكسيد فلز(METAL OXIDE SEMICONDUCTOR) ، مادون قرمز (INFRARED) .

 

 

آشكارسازهاي گاز كاتاليتيك :

 

اين آشكارسازها براي كشف و آشكارسازي گازهاي قابل اشتعال به كار ميروند و از يك سيم پيچ پلاتيني كه توسط جريان برق گرم ميشود تشكيل شده اند. اين سيم پيچ در بستري كاتاليستي قرارمي گيرد  ادامه مطلب...

 

آشكارسازهاي گاز مادون قرمز :  

 

 اين آشكارسازها براي كشف و آشكارسازي گازهايي به كار ميروند كه غالباً قابل اشتعال و در گروه گازهاي هيدروكربني ميباشند. اين آشكارسازها فقط براي گازهايي قابل استفاده هستند كه حداقل داراي دو اتم متفاوت مي باشند. ادامه مطلب...

 

آشكارسازهاي گاز الكتروشيميايي :  

 

 اين آشكارسازها براي كشف و آشكارسازي گازهاي سمي و اكسيژن به كار مي روند. به طور ساده سه الكترود در بستري الكتروليتي قراردارند كه محلولي اسيدي يا نمكي است. الكترودها يكي كاتد ،‌يكي آند و ديگري مرجع مي باشد. ادامه مطلب...

 

آشكارسازهاي گاز نيمه هادي اكسيد فلزي :  

 

 اين آشكارسازها براي كشف و آشكارسازي گازهاي سمي و همچنين گازهاي قابل اشتعال قابل استفاده اند. اساس كار اين نوع آشكارساز تغيير مقاومت يك نيمه هادي اكسيد فلزي به هنگام وجود گازهدف مي‌باشد. ادامه مطلب...

 

 

 

بازگشت