مفاهيم LEL و UEL -زمان پاسخ گاز سنج-زمان پاسخ دتكتور گاز

English

 

فارسی

 

 

 

 

 

 

تعاريف و اصطلاحات

 

 

كمترين حد قابل انفجار (Lower Explosive Limit, LEL) :

 

كوچكترين نسبت حجمي گاز يا بخار در هوا است كه قابل انفجار مي‌باشد.اين نسبت حجمي را معادل با 100%  LEL  فرض مي‌كنند.  اين نسبت به عنوان نمونه براي گاز متان 5 % ،‌ گاز اتان 3% ،‌ پروپان 2.1 % ،‌ بوتان 1.8 % و هيدروژن 4% است. بنابراين 5% حجمي متان در هوا معادل با 100% LEL  است و 2.5% حجمي متان در هوا معادل با 50% LEL  خواهد بود. بر اين اساس چنانچه درصد گاز متان موجود در هوا در مكاني كمتر از 5 % باشد ،‌ وقوع انفجار امكانپذير نيست.  

 

 

بيشترين حد قابل انفجار (Upper Explosive Limit , UEL ):

 

بزرگترين نسبت حجمي گاز يا بخار در هوا است كه قابل انفجار مي‌باشد. اين نسبت به عنوان نمونه براي گاز متان 15 % ،‌ گاز اتان 12.4% ،‌ پروپان 9.5 % ،‌ بوتان 8.4 % و هيدروژن 75.5% است. بر اين اساس چنانچه درصد گاز متان موجود در هوا در مكاني بيشتر از 15% باشد ،‌ وقوع انفجار امكانپذير نيست.

 

زمان پاسخ (Response Time) :

 

فاصله زماني بين لحظه افزايش مقدار گاز ورودي به دتكتور گاز و لحظه اي كه خروجي يا نمايشگر آن به مقدار مشخصي (مثلا 90% مقدار نهايي ) مي‌رسد را زمان پاسخ مي‌گويند.

 

 انواع آشكارسازها    خطرات گازها